Algemene studievoorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Veringmeier Opleidingen en een opdrachtgever waarop Veringmeier Opleidingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met Veringmeier Opleidingen houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Veringmeier Opleidingen, voor de uitvoering waarvan door Veringmeier Opleidingen derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Veringmeier Opleidingen en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze voorwaarden zullen door Veringmeier Opleidingen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen en als pdf te downloaden via www.veringmeieropleidingen.nl.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Veringmeier Opleidingen en de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van een studie komt tot stand door aanmelding via de website www.veringmeieropleidingen.nl. Door aanmelding via de website verklaart de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren. De overeenkomst kan ook tot stand komen doordat een opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen aangeeft dat een door Veringmeier Opleidingen toegestuurde opdrachtbevestiging niet akkoord c.q. niet correct is.
 2. De opdrachtgever en Veringmeier Opleidingen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 6 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
 4. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De organisatie van alle studievormen berust bij Veringmeier Opleidingen.
 2. Onder studie wordt verstaan alle door of vanwege of onder licentie van Veringmeier Opleidingen verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s, zoals leergangen, cursussen, trainingen, coachingstrajecten, praktijkbegeleidingen of toolbox-meetingen, van één of meer dagdelen.
 3. De door Veringmeier Opleidingen genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (cursus)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Veringmeier Opleidingen genoemde of tussen partijen overeengekomen (tussentijdse) data, gelden steeds als streefdata, binden Veringmeier Opleidingen niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.
 4. De door Veringmeier Opleidingen genoemde of overeengekomen cursuslocaties zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Veringmeier Opleidingen genoemde of tussen partijen overeengekomen cursuslocaties, gelden steeds als streeflocatie, binden Veringmeier Opleidingen niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.
 5. Er geldt een minimum en een maximum aantal inschrijvingen om een cursus door te laten gaan.
 6. Als het maximale aantal aanmeldingen voor een cursus wordt overschreden, ontvangt de opdrachtgever hierover bericht en indien mogelijk een uitnodiging voor de eerstvolgende cursus.
 7. Wanneer een cursus, vanwege te geringe belangstelling op de aangekondigde datum en locatie niet doorgaat, krijgt de opdrachtgever hiervan tijdig bericht. Hierbij wordt gekeken of de cursus op een andere datum en/of andere locatie kan worden gegeven. Zonder tegenbericht wordt de inschrijving automatisch doorgeboekt naar de eerstvolgende gelegenheid waarop de desbetreffende cursus van start gaat.
 8. Veringmeier Opleidingen behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de cursus te wijzigen. Veringmeier Opleidingen zal opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 9. De cursus omvat de lessen die zijn omschreven op de website of overeenkomst, die van kracht is op het ogenblik waarop de inschrijving geschiedt.
 10. Veringmeier Opleidingen behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma van een cursus aan te brengen. Veringmeier Opleidingen zal de opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 11. Het cursusmateriaal wordt bij de start van de cursus uitgereikt, tenzij anders vermeld.
 12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om het cursusprogramma, waaronder de cursusinhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 13. Indien de overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, is Veringmeier Opleidingen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Veringmeier Opleidingen op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 14. Veringmeier Opleidingen behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

Cursuslocatie

 1. Aangezien bij incompany cursussen op een (aangewezen) locatie van opdrachtgever werkzaamheden worden uitgevoerd, garandeert opdrachtgever aan Veringmeier Opleidingen dat de medewerkers van Veringmeier Opleidingen veilig en conform geldende arbo- en milieuregelgeving en bij Veringmeier Opleidingen gebruikte gedragscodes kunnen werken gedurende hun verblijf bij opdrachtgever. Tevens vrijwaart opdrachtgever Veringmeier Opleidingen in en buiten rechte van alle schade en kosten die samenhangen met, of voortvloeien uit, de schending van deze garantie.
 2. De Opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomst. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan een ingerichte (les)ruimte, geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer, katheder, licht, een podium en dergelijke in de ruimste zin des woords. De opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.
 3. De Opdrachtgever zorgt, voor zover een opleiding wordt afgesloten met een examen, voor een examenlocatie die voldoet aan de door ECABO genoemde voorwaarden, zoals:
  • Per deelnemer een tafel en stoel met een tussenafstand van minimaal 1,5 meter (+ een aparte tafel en stoel voor de surveillant).
  • De examenlocatie moet voldoende verwarmd en verlicht zijn.
  • De examenlocatie moet zodanig zijn ingedeeld dat deze in zijn geheel goed kan worden overzien door de surveillant.
  • Invloeden van buiten de examenlocatie mogen geen belemmering vormen voor het examen.

Prijzen

 1. Alle door Veringmeier Opleidingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. In de door Veringmeier Opleidingen vermelde cursusprijzen per deelnemer zijn het cursusmateriaal en de verblijfskosten (lunch e.d.) inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 3. Bij incompany cursussen worden gebruik van een cursusruimte, eten en drinken door de opdrachtgever verzorgd.
 4. In afwijking van artikel 28 worden apart in rekening gebracht bij de opdrachtgever(s), hoofdelijk verdeeld aan de hand van het aantal cursisten per opdrachtgever, de eventuele tijd en kosten:
  • van in te huren afzettingsmateriaal en -materieel.
  • voor het verkrijgen van een vergunning van een wegbeheerder om op de openbare weg te mogen trainen.
 5. Veringmeier Opleidingen behoudt zich het recht voor cursusprijzen en de Algemene studievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen hebben evenwel geen betrekking op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

Betalingscondities

 1. De Opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
 2. Bij geen of niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf 14 dagen na de factuurdatum over het openstaand bedrag inclusief BTW de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Annulering

 1. Annuleringen dienen altijd door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld bij Veringmeier Opleidingen. Een annulering per fax is pas definitief als Veringmeier Opleidingen daarna alsnog een schriftelijke annulering per post of mail ontvangt.
 2. Bij annuleringen die plaatsvinden tot zes weken voor de aanvang van de cursus, worden per geannuleerde deelnemer € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Bij annuleringen die plaatsvinden vanaf zes weken tot 14 dagen voor aanvang van de studie worden, ongeacht de reden van de annulering, 50% van de cursuskosten + € 35,- administratiekosten per geannuleerde deelnemer in rekening gebracht. Vervanging is mogelijk conform het bepaalde in artikel 43.
 4. Bij annuleringen die plaatsvinden binnen 14 dagen voor aanvang van een studie dan wel tijdens de studie worden, ongeacht de reden van de annulering, de volledige studiekosten per geannuleerde deelnemer in rekening gebracht. Vervanging is mogelijk conform het bepaalde in artikel 43.
 5. In geval van annulering zullen de eventuele kosten, bijvoorbeeld lunch of overnachting, die Veringmeier Opleidingen als gevolg daarvan moet betalen aan de instelling waar de studie gegeven zou worden, worden doorberekend aan de annulerende Opdrachtgever(s).
 6. Bovenvermelde percentages en bedragen gelden per cursist per studie.
 7. Bij onvoldoende belangstelling behoudt Veringmeier Opleidingen zich het recht voor een studie te annuleren. In dat geval, maar ook bij overtekening, kunnen gegadigden worden ingeschreven voor een van de andere gelijkwaardige cursussen.
 8. Veringmeier Opleidingen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een studie te annuleren of een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren. De Opdrachtgever ontvangt bericht of de cursist is toegelaten.
 9. Alleen indien plaatsing door Veringmeier Opleidingen niet mogelijk is, wordt het studiegeld gerestitueerd.

Vervanging

 1. De Opdrachtgever kan in plaats van een aangemelde deelnemer eenmalig iemand anders uit dezelfde organisatie aan de studie laten deelnemen, mits de vervanging voor de dag van aanvang van de studie aan Veringmeier Opleidingen wordt doorgegeven. Vervanging na aanvang van de studie is niet meer mogelijk. Voor vervanging worden € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Overige wijzigingsregelingen zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Uitsluiting en opschorting

 1. 4Veringmeier Opleidingen heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel door de Opdrachtgever opgegeven deelnemer(s) aan een studie zonder opgave van redenen te weigeren of de uitvoering van de studie op te schorten. De Opdrachtgever ontvangt hiervan bericht.

Bewijs van deelname en certificaten

 1. Na afloop van een studie ontvangt de deelnemer een opleidingspas. Op deze pas wordt de gevolgde studie vermeld, waarbij wordt aangegeven of een certificaat of een bewijs van deelname is behaald. Een afgegeven certificaat blijft vijf jaar geldig.
 2. De bewijzen van deelname en behaalde certificaten worden na afloop van de cursus aan de opdrachtgever verstrekt, nadat de door Veringmeier Opleidingen gefactureerde totale studiegelden ontvangen zijn.
 3. Een certificaat wordt uitgereikt aan de deelnemer die het huiswerk en/of een eindtoets van een studie heeft ingeleverd, wat beoordeeld wordt met minimaal het cijfer 5,5. Bovendien moet de deelnemer een activiteit volledig hebben bijgewoond, tenzij de overeenkomst anders vermeldt.
 4. Een bewijs van deelname wordt uitgereikt aan de deelnemer die het huiswerk en/of een eindtoets van een studie niet heeft ingeleverd of hier een lager cijfer dan een 5,5 voor heeft behaald. Bovendien moet de deelnemer een activiteit voor minimaal 80 % hebben bijgewoond, tenzij de overeenkomst anders vermeldt.
 5. Voor de cursussen die onder een subsidieregeling vallen, stuurt Veringmeier Opleidingen een kopie van de bewijzen van deelname op verzoek naar de instantie die de subsidie verstrekt.

Gebruik als referentie

 1. De Opdrachtgever geeft bij aanmelding van een deelnemer toestemming aan Veringmeier Opleidingen om de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als referentie.
 2. De Opdrachtgever geeft bij aanmelding van een deelnemer toestemming aan Veringmeier Opleidingen om de naam en functie van de deelnemer en de tijdens een evaluatie gemaakte schriftelijke opmerkingen van die deelnemer te gebruiken als referentie.

Intellectuele eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door Veringmeier Opleidingen aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, komen uitsluitend toe aan Veringmeier Opleidingen.
 2. Het tijdens de studie gebruikte studiemateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Zowel de Opdrachtgever als de deelnemer verplichten zich de leermiddelen niet aan derden af te geven of te kopiëren.
 3. Het reproductierecht op studiemateriaal berust bij Veringmeier Opleidingen. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, databank of op enige andere manier aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veringmeier Opleidingen. Bij overtreding van deze bepaling is Veringmeier Opleidingen gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en schadevergoeding te eisen.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door Veringmeier Opleidingen verzorgde studie, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf, of wel in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veringmeier Opleidingen.
 5. Veringmeier Opleidingen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. In geval van overtreding van het in artikel 52 t/m 55 bepaalde verbeurt opdrachtgever een boete van € 5.000,- voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Veringmeier Opleidingen geldend kan maken.

Aansprakelijkheid

 1. Indien een studie door Veringmeier Opleidingen wordt geannuleerd, is Veringmeier Opleidingen in geen geval aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten van de deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever.
 2. Veringmeier Opleidingen is niet aansprakelijk voor door derden om welke reden dan ook niet verstrekte subsidies of vergoedingen.
 3. Veringmeier Opleidingen of haar werknemers en door haar aangestelde docenten zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe dan ook genaamd en ongeacht de oorzaak – die de Opdrachtgever of de deelnemer(s) mochten lijden door of tijdens deelname aan een studie, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Veringmeier Opleidingen.

Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens hogere voorziening.

Waddinxveen, januari 2018

© Veringmeier Opleidingen V.O.F.