Akkoordverklaring

Door het bezoeken/gebruiken van de online leeromgeving (OLO), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik de OLO dan niet langer.


Taalgebruik

Je mag geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud plaatsen, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar Veringmeier Opleidingen gehost wordt.

Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig vinden, je internetprovider.
Je IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen.


Plaatsing

Veringmeier Opleidingen heeft het recht om op ieder moment een geplaatst onderdeel te verwijderen, te verplaatsen of te sluiten.


Verstrekte informatie

Als gebruiker sta je toe dat jouw opgegeven informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt. Veringmeier Opleidingen is niet verantwoordelijk als je gegevens door een hack toch openbaar gemaakt zouden worden. Zie voor verdere informatie onze Privacy- en cookieverklaring.


Wijzigingen

Veringmeier Opleidingen V.O.F. behoudt zich het recht voor om, waar nodig, deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u regelmatig deze Gebruiksvoorwaarden door te nemen om na te gaan of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Indien u na de aanpassing de OLO blijft gebruiken zal de aangepaste Gebruiksvoorwaarden op dit gebruik van toepassing zijn.