Date/Time Event
26 september 2023 - 12 december 2023
08:00 - 12:00
TB1 Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten
,
26 september 2023 - 10 oktober 2023
08:00 - 12:00
TV1 Handboek wegafzettingen WiU 96b
,
28 september 2023 - 14 december 2023
08:30 - 16:30
TV2 Bebording en bebakening bij wegafzettingen
Utrecht, Utrecht
2 november 2023
08:30 - 16:30
TV3 Verkeersregeling bij wegafzettingen
Utrecht, Utrecht
16 november 2023 - 14 december 2023
08:30 - 16:30
TV4 Wegafzettingen bij kruisend verkeer
Utrecht, Utrecht
23 november 2023 - 7 december 2023
08:30 - 16:30
TB2 Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten
Utrecht, Utrecht
5 december 2023 - 12 december 2023
08:00 - 12:00
TW2 Aansprakelijkheid bij tijdelijke verkeersmaatregelen
,
5 december 2023 - 19 december 2023
08:30 - 16:30
TT3 TVM-inspectie en handhaving
Utrecht, Utrecht
21 december 2023
08:30 - 16:30
TB3 Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten
Utrecht, Utrecht
11 januari 2024 - 18 januari 2024
08:30 - 16:30
TP1 Planuitwerking tijdelijke verkeersmaatregelen
Utrecht, Utrecht
1 2 3 4

Powered by Events Manager